Условия

Добре дошли в vddlegal.com! Сайтът е собственост и на „Ви Ди Ди Лигъл“ ЕООД.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕTO НА САЙТА.

Чрез използването на Сайта, вие се съгласявате с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, не можете да използвате Сайта. В допълнение, когато използвате някой от нашите настоящи или бъдещи услуги, вие също ще бъде обект на нашите указания, срокове, условия и споразумения, приложими към тези услуги. Ако тези условия за ползване са в противоречие с насоките, условията и споразумения, приложими за тези услуги, тези Условия ще се използват за да разрешат противоречията.

Условията за ползване включват нашата политика за конфиденциалност и процедурите за нарушаване на нормите на българското законодателство, които също определят посещенията Ви на Уебсайта.

  1. Основни понятия в настоящите Общи условия на ползване.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:

Събитие или семинар: „Обучение по търговско право“.

Организатор: „Ви Ди Ди Лигъл“ ЕООД.

Участник: всяко физическо или юридическо лице, попълнило регистрационната форма за участие, която е достъпна на уебсайта.

2. Регистрация за събитието чрез уебсайта.

За да се регистрират за събитието, Участниците трябва да попълнят онлайн форма за регистрация, която може да се намери на уебсайта на събитието.

„Ви Ди Ди Лигъл“ ЕООД си запазват правото да не обработва заявки на Участници, които са въвели грешни, неверни или недостатъчни данни. Участници, които въвеждат явно и системно неверни данни ще бъдат изтривани от системата. В такъв случай договорът се прекратява автоматично.

3. Потвърждение на регистрацията.

Всеки регистриран Участник трябва да получи автоматично потвърждение по имейл с данни за извършване на плащането. „Ви Ди Ди Лигъл“ ЕООД не носи отговорност, ако предоставеният имейл адрес е невалиден.

В случай на проблеми с получаване на потвърждението, Участниците следва да се обърнат за съдействие на office@vddlegal.com.

4. Цена при регистрация на Участници

Обявените цени в регистрационната форма са с включен ДДС спрямо законовите разпоредби в Република България. След като данните са попълнени успешно, регистрираният Участник ще получи потвърждаващ имейл с данни за извършване на плащането.

Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане, което трябва да бъде извършено в срок, упоменат в потвърждението за регистрация.

5. Защита на личните данни

„Ви Ди Ди Лигъл“ ЕООД стриктно прилага съответните мерки за защита на предоставените лични данни от трети лица, съобразно Закона за защита на личните данни. „Ви Ди Ди Лигъл“ ЕООД се задължават да не променя или разкрива никаква лична информация за участниците, регистрирани на събитието, както и да не предоставя събраната информация на трети лица.

6. Авторско право

Всички авторски права и други права в материалите, предоставени за целите на събитието са собственост на „Ви Ди Ди Лигъл“ ЕООД или на носителите на авторското право. Участниците имат право да използват тези материали само за личнo ползване. Копирането и разпространението на тези материали е възможно само при изрично разрешение от страна на Организатора или от страна на носителя на съответните авторски права.

7. Невъзможност за присъствие и възстановяване на такси за участие.

При невъзможност за участие, Участникът е длъжен да уведоми „Ви Ди Ди Лигъл“ ЕООД по електронен път (имейл), не по-късно от 15 календарни дни преди датата на събитието. След получаване на имейл, Организаторът се задължава да възстанови платената такса за участие.в пълен размер

В случай че Участникът се откаже от участие в събитието 5 календарни дни преди началната дата, Организаторът се задължава да възстанови 40% от платената такса за участие.

В случай че Участникът се откаже от участие в събитието 2 календарни дни преди началната дата, Организаторът не възстановява платената такса за участие.

При невъзможност за участие, Участникът може да бъде заменен с друг. Участникът следва да уведоми Организатора по имейл най-късно 2 календарни дни преди събитието.

8. Ограничаване на отговорността

„Ви Ди Ди Лигъл“ ЕООД не поема отговорност за щети или наранявания на хора или имущество по време на събитието.

„Ви Ди Ди Лигъл“ ЕООД не носи отговорност за пропуснати ползи и претърпени загуби, следствие на участието на Участника в събитието.

9. Отлагане или отмяна на събитието

„Ви Ди Ди Лигъл“ ЕООД запазва правото да отложи или отмени събитието, като може да посочи друга дата за провеждане на събитието.

Ако събитието не може да се проведе, на Участниците се възстановяват платените такси за участие в пълен размер.

„Ви Ди Ди Лигъл“ ЕООД не носи отговорност за претърпели вреди и пропуснати ползи за Участника или трети лица, настъпили вследствие на отмяна или отлагане на събитието.

10. Промени

„Ви Ди Ди Лигъл“ ЕООД си запазва правото да извършват промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени на уебсайта.