Съдия Иван Георгиев, Софийски Районен Съд


Иван ГЕОРГИЕВ е съдия във Второ гражданско отделение на Софийския районен съд (разглежда граждански и търговски дела).

През 2015 г. Иван Георгиев е водещ експерт в изпълнявания от Националния институт на правосъдието проект „Повишаване на текущата квалификация в областта на гражданското и търговското право“. В рамките на проекта са изготвени обучителни модули по гражданско право за магистрати, съдебни и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията.

През 2015 г. от Националния институт на правосъдието е издаден и сборник с материали в областта на търговското право, като в него е включен и разработен от Иван Георгиев анализ на противоречивата съдебна практика по застрахователни дела.

Иван Георгиев е автор на над 100 статии, публикувани в български и чуждестранни научни издания, посветени основно на въпросите на гражданското и търговското право. Участвал е като лектор на множество семинари в страната и чужбина, на които е изнасял доклади, посветени на проблемите на законодателството и съдебната практика. Към момента е член на Association of European Competition Law Judges [Асоциацията на съдиите по европейско конкурентно право] и на European Union Forum of Judges for the Environment [Европейски форум на съдиите за околната среда].

През 2015 г. участва като експерт в обучения на съдии, посветени на конкурентното и потребителското право, на които е представил изложения по въпросите на европейското конкурентно право; понятието „съвместно предприятие“ (joint venture); установяване на нарушения на правото на конкуренцията; съдебен контрол върху констатираното нарушение; опазване на търговските тайни в съдебното производство; понятието „потребител“; колективни искове; електронна търговия; разноски в съдебното производство).