Проекти

Адв. Владислава Дойчинова е участвала като правен експерт в следните проекти:

Проект към Евопейската Банка за възстановяване и развитие

 

Проект „Рехабилитация и изграждане на градски пътища в община Пловдив“
Предоставяне на правни услуги и процесуално представителство на община Пловдив във връзка с издаване на необходимите строителни разрешения, градоустройството, строителния надзор, договорите за строеж и договорите на Международната федерация на инженерите – консултанти (FIDIC), данъчно и търговско право съобразно изискванията на българското законодателство.


Проект към Национален Институт на Правосъдието и Националната школа за магистратура на Франция

 

Проект „Правното положение на жертвите от престъпления в наказателното производство: към практически мерки в ЕС” Като научен референт по проекта, адв. Дойчинова беше ангажирана в изготвянето на сравнителен правен анализ относно правата на жертвите от престъпления и тяхната защита в наказателния процес . Анализът обхваща законодателството на България, Италия, Франция, Полша и Холандия.


Проект по Оперативна Програма „Околна Среда“ 2007-2013

 

Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан” Адв. Дойчинова консултира Държавен Природен Парк „Врачански Балкан” относно изготвяне на тръжни документации за провеждане на различни видове обществени поръчки за процедури за избор на изпълнители в рамките на проекта.


Проект на Европейската Инвестиционна Банка

 

Проект на Европейска Инвестиционна Банка по програма Джаспърс „Съдействие при изготвяне на документация за провеждане на обществени поръчки в транспортния сектор на България“ съвместно с Ove Arup & Partners International
Адв. Дойчинова участва в изготвянето на стандартна документация за провеждане на обществени поръчки за строителство и строителен надзор за Национална компания ”Железопътна инфраструктура”, Агенция пътна инфраструктура и Национална компания за стратегически инфраструктурни проекти, както и изготвяне на методика за оценка и указания за определяне на критерии за подбор и възлагане на проекти за пътни и железопътни инфраструктурни проекти и за избор на най-подходящи стратегии при провеждането на обществените поръчки в тези сектори.


Проект към Министерски съвет

 

„Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса“ съвместно с „Технологика“
Адв. Дойчинова предостави консултантски услуги по дейности за извършване на анализи и проучвания на състоянието и съществуващите практики в държавите членки на ЕС по въпросите, свързани с доброто управление и качественото обслужване на гражданите и бизнеса.


Проект към Столична Община

 

Проект „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода” между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройство в рамките на програма „Регионално развитие“ 2007-2013 съвместно с „Екорис България“
Адв. Дойчинова консултира Столична Община относно изготвяне на тръжни документации за провеждане на различни видове обществени поръчких за процедури за избор на изпълнители в рамките на проекта( избор на изпълнител на строителни дейности, извършване на независим финансов одит, изпълнение на мерки за информираност и публичност, изработване на маркетингова стратегия, авторски надзор и избор на външен консултант по управление на проект и др.)


Проект към Община Плевен

 

Проект „Интегриран градски транспорт“ в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие“ към МРРБ 2007-2013 по Схема „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града по Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт“ съвместно с „Екорис България“
Адв. Дойчинова консултира община Плевен относно подготовка на документи за подаване на проектно предложение в рамките на Оперативната програма, както и относно разработване на насоки за общината за изготвяне на Договор за Обществени Услуги в градския транспорт.


Проект към Европейската Комисия

 

Проект „Мониториг и оценка на ФАР Туининг Проекти в България и Румъния, реализирани в съдебната и изпълнителната власт в областта на търговското право, гражданското съдопроизводство, обществените поръчки, антикорупцията и прането на пари” съвместно с BDA Consulting OÜ, Estonia
Адв. Дойчинова консултира Европейската комисия по проекта относно изготвени и проведени обществени поръчки по 10 проекта в съдебната система, публичните органи и административни структури в рамките на програма ФАР и Преходния финансов инструмент, като също така изготви анализ и оценка на проектната документация и изготвените доклади към проектите и изготви правни становища по всеки един от проектите във връзка с приетите мерки за промяна на законодателството и усвояването на фондове от ЕС.


Проект към МРРБ по Програма Джаспърс

 

Проект към Програма Джаспърс за „Интегриран Градски транспорт“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройство в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие” съвместно с Ove Arup & Partners International
Адв. Дойчинова изготви пълен правен анализ и проучване на законодателството, по-специално Регламент 1370/2007 относно правата и задълженията на операторите и компетентните власти, които възлагат договори за обществени услуги (ДОУ) и проучване на възможностите за приложимост на европейските правни норми в българското законодателство. В рамките на поректа адв. Дойчинова консултира петте пилотни общини (Варна, Плевен, Стара Загора, Русе и Пловдив) относно сключените договори с вътрешните и частните оператори и разработи варианти на правни и институционални механизми за ефективно усвояване на средствата по проектите за интегриран градски транспорт, финансирани от фондове на Европейския съюз, както и насоки за общините за изготвяне на Договор за Обществени Услуги.


Проект към Европейската Комисия

 

Проект „Обучение на националните съдии в областта на конкурентното право на Европейския съюз”, програма „Гражданско правосъдие”, съ-финансиран от Европейската комисия съвместно с Фондация „Институт за европейски проекти“
Адв. Дойчинова участва в изготвянето на правни анализи и проучвания в областта на уредбата на право на конкуренцията на България и ЕС. Заедно с това, участва в организирането и провеждането на обучение за национални съдии по актуални въпроси на правото на конкуренцията на ЕС и приложението й в България.


Проект към Община Пловдив

„Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” съвмество с „УИГ България“
Адв. Дойчинова консултира община Пловдив относно изготвяне на документации за провеждане на обществени поръчки във връзка с изпълнението на проекта по отделните компоненти (Система за управление на градския транспорт; Светофари и контрол; Строителство на велосипедни алеи).


Проекти към Съдебната Система

 

Туининг проект между Национален институт на правосъдието и Националната школа на магистратурата на Франция “Изпълнение на стратегията за реформа в съдебната система в България”
Адв. Дойчинова участва в организирането и провеждането на серия от обучения за български и френски магистрати и съдебни служители с цел повишаване на административния капацитет на българската съдебна власт.

 

Туининг проект „Реформа на гражданското и наказателното производство”, изпълняван в партньорство с Генералния съвет на съдебната власт на Испания“ и Национален Институт на Правосъдието
Адв. Дойчинова участва в организирането и провеждането на серия от регионални и централизирани обучения за районни и окръжни съдии и прокурори от всички апелативни райони по актуалните въпроси на новоприетия през 2006г. Наказателно-процесуален кодекс през 2006г. Адв. Дойчинова участва в разработване на окончателен доклад за съобразяване на българското наказателно-процесуално право с европейските изисквания.

 

Туининг проект „Укрепване на съдебната власт в България. Обучение на магистрати и съдебни служители“, изпълняван в партньорство с Генералния съвет на съдебната власт на Испания“ и Национален Институт на Правосъдието
Адв. Дойчинова участва в изготвянето и провеждането на първия дистанционен курс за обучение на съдии и прокурори по проблемите на наказателното правосъдие на тема „Правото на защита на обвиняемия в наказателния процес“.

 

Серия от обучения, релизирани съвместно с Американската Агенция за Международно Развитие /ААМР/ и Национален Институт на Правосъдието
Адв. Дойчинова участва в изготвянето и провеждането на серия от обучения за национални съдии по актуални въпроси на вещното право (реституция, владение, право на собственост), въпроси на дружественото право (дружествени спорове, несъстоятелност), банкови фалити и пране на пари, несъстоятелността, арбитража и медацията, банкови измами и злоупотреби с цел изготвяне на учебни програми за съдии от окръжните и районните съдилища от петте апелативни района.