Анкета

Попълни нашата анкета и вземи промо код за отстъпка от предстоящите ни обучения!

 
За да отговорим напълно на вашите очаквания, сме подготвили Анкета, която Ви молим да попълните преди началото на курса.

Анкетата има за цел да ни ориентира в проблемите, които срещате на отделните етапи от управление на Вашите парични вземания, за да можем да организираме ефективно обучението, така че да има практическа стойност за Вас.
 

1. Извършвате ли действия по проучване на платежоспособността и правния статут на вашите бизнес партньори преди да подпишете договор с тях?
Няма избранДаНеДа, в зависимост от предишни бизнес взаимоотношения с тях

2. Как проверявате репутацията и платежоспособността на партньорите си?

3. Как водите кореспонденция с партньорите Ви преди да стигнете до сключване на договор?*

4. Изисквате ли от Вашите партньори да ви предоставят гаранции преди сключване на договор. Ако да, какви?

5. Уговаряте ли санкции за неизпълнение в договорите, които подписвате. Ако да, какви?

6. Искате ли от Вашите партньори да предоставят обезпечения на вземанията Ви?
1. Да;2. Понякога, зависи от определени обстоятелства3. Не, защото имаме изградени дълготрайни отношения с бизнес партнорите и си имаме доверие;4. Не, защото партнорите не са склонни и се отдръпват при сключване на договор;

7. От какви обстоятелства зависят обезпеченията, които бихте поискали от партньорите ви да гарантират вземанията Ви?

8. Колко дълго изчаквате преди да потърсите длъжника, когато е в просрочие?

9. Как общувате с контрахентите, след като са изпаднали в забава?

10.Налага ли се да стигате до съдебно събиране на вземания?
Да;Не;

11. Когато се стигне до съдебно събиране на вземанията, какви варианти избирате?
Заповедно производство;Обезпечаване на бъдещ иск;Директно пристъпвам към исково производство;Нито един от тези способи;

12. Налагало ли Ви се е да събирате вземанията си в открито производство по несъстоятелност?Ако да, какви са наблюденията Ви?
Заповедно производство;Обезпечаване на бъдещ иск;Директно пристъпвам към исково производство;Нито един от тези способи;

13. Използвате ли посредници в този процес?
Да, налага ми се, защото не знам какви стъпки да предприема;Не;Да и често не съм доволен от действията на посредниците.

14. Запознати ли сте с предимствата и недостатъците на арбитражното производство?
Да;Не;Да, но само отчасти.

15. Запознати ли сте с предимствата на търговската медиация?
Да;Не;Да, но само отчасти.

16. Кой от следните видове търговски договори използвате най-често в практиката?
Договор за превоз на товари;Спедиционен договор;Търговска продажба;Договор за лизинг;Сделки с менителнични ефекти (запис на заповед; менителница);Комисионен договор;Друг:

17. Запознати ли сте с някоя от следните форми на търговско представителство?
Търговски пълномощник;Търговски представител;Търговски посредник;.Търговски управител (прокурист).

18. С кой от видовете търговски дружества сте запознати (като устройство и функциониране)?
Дружество с ограничена отговорност;Акционерно дружество;Командитно дружество.Командитно дружество с акции.Събирателно дружество.

19. Запознати ли сте с предимствата и недостатъците от осъществяване на търговска дейност под формата на едноличен търговец?
Да;Не;Да, но само отчасти.

20. Използвате ли ценни книги, за да обезпечавате вземанията си?
Да;Не;

21. Използвате ли лични обезпечения (например поръчителство, солидарен дълг), за да обезпечите вземания на дружеството?
Да;Не;

22. Смятате ли, че един търговски договор може да бъде изменен, след като е сключен, ако са настъпили изменения в икономическите условия (например цената на материали или труд е значително понижена)?
Да;Не;

Благодарим за отделеното време!